Kooperatif site yönetimi !

Kooperatif site yönetimi ! Kooperatiflerde site yönetimi ne zaman ve nasıl kurulur? Kat irtifakı bulunan bir yapıda site yönetimi ne zaman oluşturulur? İşte 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu esasları…

Kooperatif site yönetimi !

Kooperatiflerde site yönetiminin ne zaman ve nasıl kurulacağına ilişkin esaslar, Kooperatifler Kanunu ile Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kooperatifler Kanunu gereğince, site yönetimine geçiş için tasfiyenin tamamlanmasına ilişkin bir koşul bulunmuyor. Ancak, kooperatif ana sözleşmesinin 64/2. maddesine göre, yapı kullanma izninin alınmasını müteakip bir yıl içinde, ortakların Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre ferdi mülkiyet işlemlerini sonuçlandırmaları gerekiyor. Aynı zamanda Kat Mülkiyeti Kanunu madde 17 gereğince kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi ana gayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanıyor. Aynı kanunun 14. maddesi gereğince kat irtifakının kuruluş şartlarından biri de yönetim planının hazırlanması oluyor. Buna göre, kat irtifakı tapusuyla bir kooperatif dairesi alınmış ise, orada bir yönetim planının oluşturulmuş olması şart.

 

Kat irtifakının kurulması:

Madde 14 – (Değişik birinci fıkra: 23/6/2009-5912/3 md.) Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile birlikte 12 nci maddenin (a) bendine uygun olarak düzenlenen proje ile (b) bendindeki yönetim plânını tapu idaresine vermeleri lazımdır. Kat mülkiyetine geçişte ayrıca yönetim plânı istenmez.

Bir arsa üzerinde kat irtifakları ancak sözleşmede veya dilekçede her kat irtifakının ilgili bulunduğu bağımsız bölüme tahsisi istenen arsa payı, arsanın kayıtlı olduğu kütüğün (Beyanlar) hanesinde belirtilmek suretiyle kurulur ve yapının, verilen projeye göre tamamlanmasından sonra kat mülkiyetine konu olacak bağımsız bölümlerinin numarası ve bu bölümlere bağlı eklentiler kütüğün beyanlar hanesinde belirtilir.

Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve 12 nci maddede yazılı belgelere dayalı olarak, yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren altmış gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine resen yapılır.

 

B) Kat irtifakı sahibinin hakları:

Madde 17 – Kat irtifakı sahipleri, ortak arsa üzerinde yapılacak yapının, sözleşmede yazılı süre içinde başlaması ve tamamlanması için kendilerine düşen borçların yerine getirilmesini, karşılıklı olarak isteme ve dava etme hakkına sahiptirler.  Kat irtifakı sahipleri yapının tamamlanması için kendi aralarından veya dışarıdan bir veya birkaç kişiyi yönetici olarak tayin edebilirler. Kat mülkiyeti yöneticisinin görev, yetki ve sorumluluklarına dair hükümler, bu yönetici hakkında da uygulanır.  Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde, yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi anagayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır. (kaynak:konuttimes)