Apartman Yönetimi Ceza Verebilir mi?

Apartman Yönetimi Ceza Verebilir mi? Ülkemizde uygulanmakta olan kat mülkiyeti kanunu kapsamında sekiz katlı ya da sekiz kattan daha çok olan binalar için apartman yöneticisi veya apartman yönetim kurulunun bulunması zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda apartman yönetiminin altığı kararlara ve uygulamada olan kanunun hükümlerine ters bir davranış içerisinde olan herhangi bir kat maliki hakkında bölgede bağlı olunan sulh mahkemesine dava açılabilir. Ayrıntılar haberimizde…

Apartman Yönetimi Ceza Verebilir mi?

Bildiğiniz gibi ülkemizde yer alan büyük binalarda apartman yönetişi bulunması gerekmektedir. Bu konuyu biraz daha açarak ifade etmek gerekirse apartman sekiz katlı ya da sekizden daha çok katlı ise apartman yöneticisi bulunmak zorundadır. Söz konusu olan apartman yönetiminin almış olduğu kararlara ve kanun kapsamında belirlenmiş olan kurallara uygun bir şekilde davranış sergilemeyen kat malikleri ve kiracılar hakkında bir kısım cezai işlemler başlatılabilir.

Ülkemizde uygulanmakta olan kat mülkiyeti kanunu kapsamında yer alan maddeler gereğince, kat malikleri kurulunca yani apartman yönetimi tarafından verilen kararların aleyhine, kurul toplantısına katılan lakin 32’nci madde hükmü gereğince aykırı bir oy kullanan her bir kat maliki, ilgili karar tarihinden itibaren bir ay içerisinde, toplantıya katılmamış olan her kat malikinin kararı öğrenmesinden itibaren bir ay içerisinde ve her durumda karar tarihinden itibaren altı ay içerisinde ama mülkiyetin bağlı olduğu yerde bulunan sulh mahkemesine iptal davası açılabilmektedir.

Apartman yönetim kurulu kararlarının yok ya da mutlak butlanla hükümsüz kabul edildiği durumlar içerisinde herhangi bir süre şartı aranmamaktadır. Mevcut kat maliklerinden birinin ya da onun mülkiyetinde kiracılık halinde olan kişinin oturma hakkına ya da başka bir nedenden ötürü devamlı olarak faydalanan kişinin, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde zarar gören kat maliki ya da kat malikleri, ana mülkiyetin yer aldığı bölgede bağlı bulunulan sulh mahkemesine başvurmak sureti ile hâkimin müdahalede bulunması talep edilebilir.

Sulh hukuk mahkemesi hâkimi, ilgili kişileri dinledikten sonra, uygulamada olan kanuna, yönetim planına ve bir hüküm bulunmuyor ise genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre hemen kararını verir ve bu kararın öngöreceği kısa bir süre içerisinde yerine getirilmesi gerektiğini ilgili kişiye tefhim ya da tebliğ edecektir. Öngörülen süre içerisinde ilgili hâkimin kararını uygulamayan bir kimseye. Aynı mahkeme tarafından iki yüz elli Türk Lirasından başlayarak iki bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilmesi kararlaştırılabilir.(kaynak: emlaktahaber)