Apartman Yöneticisi Maaş Alır Mı?

Apartman Yöneticisi Maaş Alır Mı? Yönetici nasıl seçilir, yönetici maaş alır mı, yönetici ne kadar maaş alır?
Apartman ve sitelerde yaşayanların huzur içinde bir yaşam sürmeleri için apartmanın doğru yönetilmesi gerekiyor. Bunun için de ihtiyaçları doğru belirleyen, apartmanda uyulması gereken kurallara herkesin uymasını sağlayan, görev ve sorumluklarını eksiksiz yerine getiren bir yönetici olması gerekiyor. Zaten Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre sekiz ya da daha fazla bağımsız bölümden oluşan yapılarda yönetici atanması zorunlu. İlgili yasada ayrıca yöneticinin nasıl seçileceği, görevlerinin ve haklarının neler olduğu, bir ücret alıp almayacağı da açıkça belirtiliyor. Peki yönetici nasıl seçilir, yönetici maaş alır mı, yönetici ne kadar maaş alır?

Yönetici nasıl seçilir?

· Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

· Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.

· Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.

· Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.

· Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.

· Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

· Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.

Yönetici maaş alır mı? Yönetici ne kadar maaş alır?

İlgili yasada yöneticini görevleri, sorumlulukları ve hakları Madde 35, 36, 37, 38, 39 ve 40’ta tek tek sıralanıyor. Ayrıca yöneticiye bir ücret verilip verilmeyeceği konusu da açıklığa kavuşturuluyor. Peki yönetici bir maaş alır mı? Alırsa ne kadar alır?

· Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler.

· Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.

· Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal

· yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz. (Kaynak:3dkonut)